Zorgrichtlijnen

  • NHG-Zorgmodule Leefstijl Alcohol. Huisartsen en praktijkondersteuners hebben een belangrijke rol bij de voorlichting over aanvaardbaar alcoholgebruik en de vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik om zo schadelijke gevolgen te voorkomen. Deze module is te gebruiken bij patiënten met klachten en aandoeningen die verband kunnen houden met alcoholproblematiek en geeft richtlijnen voor de gespreksvoering met de patiënt en de samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners bij de aanpak van het problematisch alcoholgebruik. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
  • NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik geeft de huisarts richtlijnen voor het herkennen van, de diagnostiek en het beleid bij patiënten met problematisch alcoholgebruik. De standaard richt zich op de preventie van somatische, psychologische en sociale problemen door het gebruik van alcohol door vroegtijdige herkenning en behandeling van problematisch alcoholgebruik. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
  • Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving. Mensen met alcoholproblemen die hun alcoholgebruik willen veranderen en hun kwaliteit van leven willen verbeteren kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de huisarts, praktijkondersteuner, zelfhulporganisaties, verslavingszorg en ggz. Deze zorgstandaard beschrijft de (landelijke) norm waaraan goede ondersteuning en zorg voor mensen met alcoholproblemen minimaal moet voldoen. De zorgstandaard beschrijft hulpverlening en zorg bij alle soorten alcoholproblemen: van beginnend problematisch alcoholgebruik tot aan mensen met een langdurige alcoholverslaving. Kwaliteitsontwikkeling GGZ. 
  • Multidisciplinaire richtlijn: Stoornissen in het gebruik van alcohol (Samenvatting). De Richtlijn geeft adviezen en handelinstructies voor diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Welke behandelingen, anders dan korte inventies, van stoornissen in het gebruik van alcohol, behoren de huisarts en andere eerstelijnswerkers te beheersen? Trimbos Instituut. Samenvatting ontleend aan Multidisciplinaire Richtlijn Alcohol 2009
  • Richtlijnen goede voeding 2015 is door de Nederlandse Gezondheidsraad op 4 november aangeboden aan de minister van VWS en de staatssecretaris van EZ. In de Richtlijnen goede voeding 2015 worden verbanden tussen voedingsstoffen, -middelen en -patronen en het risico op veelvoorkomende chronische ziekten beschreven en adviezen gegeven over een voedingspatroon dat bevorderlijk is voor de gezondheid. Hierin staat onder andere de alcohol richtlijn beschreven van maximaal 1 alcoholhoudende drank per dag voor zowel mannen als vrouwen.